කුකුල් තරංග

කුකුල් තරංග

124p

1,522 comments posted · 26 followers · following 29

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - තෙවැනි ම... · 0 replies · +27 points

නිල්මිණි ඔයා ඇක්සිඩන්ට් උනාම ඉතාලි ගෙනිහිල්ල ප්‍රතිකාර කරේ කවුද

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - හැප්පුන ... · 1 reply · +10 points

ඔක්කොම මාව කොපි කරලා මේක කුකුල් කොටුවක් වෙලා

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - මියා කලී... · 0 replies · +1 points

ඔබතුමා කියන ලෙක්චරර් අවුරුදු 67 මිනිහෙක්
ෂුවර් ද මේ මියා කලීෆාගේ මිනිහට 67ක් කියල
ගුගුල් කරනවා නම් හරියට කොරන්න

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - බීමත්ව ර... · 0 replies · +1 points

B)

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - හැප්පුන ... · 0 replies · +15 points

ඔයා කියන්නේ ඔයාට දෙන්න කියල ද කැප්ටන්සිය

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - හැප්පුන ... · 7 replies · +24 points

මම නම් ඔහොම නැහැ

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - ගංජා සමග... · 0 replies · +10 points

Kendal Jenner 😂😂😂

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - ලකුණු සම... · 0 replies · -3 points

අනිවාර්ය පුහුණුවීම් දවස් සහ ඔප්සනල් පුහුණු වීම් දවස් තියෙනවා
ඔප්සනල් දවසට ගියේ නැති උනා කියල ප්‍රශ්නයක් නැහැ
එක නිවුස් වලට කිව්වේ පුහුණුවීම් මගහරිනවා කියල

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - ලකුණු සම... · 0 replies · +2 points

මම හිටිය නම් ඔහොම වෙන්නේ නැහැ

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - රෑ දොළහට... · 0 replies · +3 points

:'(:'(:'(