සුජාත දියණිය

සුජාත දියණිය

139p

187 comments posted · 6 followers · following 0

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Buddhist Monk Under At... · 1 reply · +38 points

It is time to send our army to tamilnadu eliminate these pieces of shits , Idiots ...But we don't want any Kalu juli again in SL

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Changumi Speaks · 1 reply · +3 points

Yes I did.

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Lasith Malinga Part 2 · 1 reply · +12 points

Useless. silly ppl following him

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - A Dark Day in Sri Lank... · 2 replies · +39 points

ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ මට පෙන්නන්න බෑ .

9 years ago @ Gossip9.com - චිලිගේ ප... · 25 replies · +180 points

මේකිට ගහද්දී ඇද කඩ වැටෙයි ද දන්නේ නෑ ..

9 years ago @ Gossip9.com - අචලාගේ ප... · 0 replies · +8 points

Ela kollek

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - iPad Theft Model Caugh... · 0 replies · +2 points

Wht is her school?

9 years ago @ Gossip9.com - අයි පෑඩ්... · 0 replies · +4 points

මුන් කරන්නේ නැති දෙයක් නෑනේ බලන් ගියහම .

9 years ago @ Gossip9.com - සුජාත දි... · 0 replies · +10 points

මේ මම මම ගැනමයි !!!!!!!!!!!!!!

9 years ago @ Gossip9.com - සුජාත දි... · 2 replies · +18 points

හැමෝම මම ගැනමයි කතාව .හරිම සන්තෝසයි .