මිනී

මිනී

111p

956 comments posted · 18 followers · following 15

10 years ago @ http://33000.lk/ - ෆේස්බුක... · 3 replies · 0 points

RIP
Please delete the girraffe post!! Pleasee!!!

10 years ago @ http://33000.lk/ - වාද පිටි... · 0 replies · +1 points

මට දාඩිය දාන නිස‍යි නොමිනේෂන් ලැබෙන්නේ
නන්ස්ටොප් හු#ලා හු#ලා හු## රිදෙනවද?

10 years ago @ http://www.gossiplanka... - Tele Actresses After E... · 0 replies · +8 points

feeling wet wet wet...

10 years ago @ http://33000.lk/ - මලීකාගේ ... · 1 reply · +13 points

මලීකාගේ පෙම්වතා රෙනෝ! ගඳද?

මෙන්න රෙනෝ!!

10 years ago @ http://33000.lk/ - පොලිස් ප... · 0 replies · +7 points

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

10 years ago @ http://33000.lk/ - පොලිස් ප... · 3 replies · +56 points

අනේ නෝනා, මාවත් අතවර කරන්නකෝ

10 years ago @ http://33000.lk/ - ගයේෂාගේ ... · 0 replies · -4 points

Boring!

10 years ago @ http://33000.lk/ - රුවන්ති ... · 0 replies · +10 points

මෝඩ ගෑණි මං.. මෝඩ ගෑණි මං.. මෝඩ ගෑණි මං.. මෝඩ ගෑණි මං..

10 years ago @ http://33000.lk/ - මධ්‍යම ... · 0 replies · +12 points

හොඳට සිංහල දන්න හම්බයෙක්, හම්බ ආගම අතහැරලා වරෙන්කෝ

10 years ago @ http://33000.lk/ - ජවිපෙ නා... · 1 reply · +156 points

විප්ලවීය වෙනසක් වේවා, මහරජා භංග වේවා