ලොකු අය්යා

ලොකු අය්යා

164p

186 comments posted · 5 followers · following 6

10 years ago @ http://33000.lk/ - මම නිවන්... · 50 replies · -17 points

පිස්සු ද හෑටි ද?

10 years ago @ http://33000.lk/ - මට \"ගණික... · 0 replies · +5 points

ඔව් ඉතින් වෑඩෙ අමාරුත් නෑනෙ ... දෑම්ම ගත්ත නෙ ... ලොල්....
(මම අහල තියන කත හරිය )

10 years ago @ http://33000.lk/ - ෆොන්සේක... · 8 replies · +125 points

මොනව කිව්වත් මෙදා පාර .. සරත් ලොක්කා චන්දෙ ඉල්ලුවොත් දිනනව දිනනවමයි...
ජය වෙවා..!

10 years ago @ http://33000.lk/ - හඳුනා නො... · 2 replies · +12 points

33000 ඇඩ්මින් මෙ කොමෙන්ට් එක උඩට දාන්ඩ බරිද? ප්ල්ස්....
සුපිරි කතව මචන්....

10 years ago @ http://33000.lk/ - සනත් ජයස... · 1 reply · +8 points

උරා = සනා
අපේ හිතේ හිටපු සනාත් දෑන් මරිලා.....

10 years ago @ http://33000.lk/ - සනත් ජයස... · 0 replies · +10 points

ගෙම්බෙක් නෙවෙ බන් වල් උරෙක්... උ දෑන් වල්ම වල් උරෙක්...

10 years ago @ http://33000.lk/ - සනත් ජයස... · 3 replies · +17 points

අනිවා....

10 years ago @ http://33000.lk/ - සනත් ජයස... · 0 replies · +11 points

ඔයිට වඩා හොදා උරෙක්, වල් උරෙක් යට කලා කියල දෑම්මනම්

10 years ago @ http://33000.lk/ - 2014 අය වැය ... · 0 replies · +4 points

ලබන අවුරුදෙ චන්දෙ තියන නිසා දාපු ගුන්න් ඩුවක් මෙක...........

10 years ago @ http://33000.lk/ - 2014 අය වැය ... · 0 replies · +39 points

ලබන අවුරුදෙ චන්දෙ තියන නිසා දාපු ගුන්න් ඩුවක් මෙක,..... ගොන්නු අල්ලන දාපු උගුලක්...
ගොන් වස්සා......