නියම කහට

නියම කහට

102p

332 comments posted · 1 followers · following 5

10 years ago @ http://33000.lk/ - ශ්‍රී ල... · 0 replies · +6 points

පු#ම වෙන්නත් පුළුවන් ප#ම වෙන්නත් පුළුවන්

10 years ago @ http://33000.lk/ - තත්පරෙන... · 0 replies · +2 points

ඒකනේ බං ලංකාවට
1 Sri Lanka 1 Kilobyte කියන්නෙ

10 years ago @ APK MANIA - Farm Invasion USA Prem... · 1 reply · +1 points

only download 16 mb file and the archive is corrupted

10 years ago @ http://33000.lk/ - නිරූපික... · 0 replies · +4 points

සිරාවට :D

10 years ago @ http://33000.lk/ - නිරූපික... · 0 replies · +8 points

ඒ නිල් පාට නිසානෙ බං
මේ කට්ටිය රතු පාටනෙ ඇඳන් ඉන්නේ

10 years ago @ http://33000.lk/ - එයාර්ටෙ... · 0 replies · +1 points

එක එංගලන්තෙ

10 years ago @ http://33000.lk/ - එයාර්ටෙ... · 0 replies · +17 points

එයාර්ටෙල් සමාගම මෙරට ආයෝජනය කිරීමට පැමිණීමට ප්‍රථම රජය විසින් අනුමත කල ව්‍යාපෘති කිසිවක් ක්‍රියාවට නංවා ගැනීමට එම සමාගමට නොහැකි වූ........
මං අහල තියෙන විදිහට සත 54 ට outgoing දෙන්න හැදුවා එක කෑවා
10 gb satellite connection එකක් දෙන්න හැදුව රු 500ටද කොහෙද ඒකත් කෑවා

10 years ago @ http://33000.lk/ - එයාර්ටෙ... · 3 replies · +9 points

Prepaid Mobitel Airtel Etisalat
Postpaid Dialog

11 years ago @ Gossip9.com - සති අන්ත... · 3 replies · +5 points

ඇයි බං right click කලාම Do Not Copy ! - Gossip9.com කියල වැටෙන්නේ

11 years ago @ Gossip9.com - ගුටි කෑ ... · 0 replies · +12 points

අනිවා