SherlockH1773

SherlockH1773

122p

177 comments posted · 502 followers · following 1

6 years ago @ http://www.gossiplanka... - පැරදුනේ ... · 0 replies · +14 points

කව්රු මොනවා කිව්වත් විශ්වාස භංගයෙන් ගොඩ යන්නේ මහින්ද. තව අවුරුදු දෙකක් අැතුලත අලුත් විදියකින් කරළියට එන්නේ ඔවුන්. කවුරු අාවත් මේ රට මෙතනමයි කල්පයක් ගෙවුනත්. අපි පරාදයි.

6 years ago @ http://www.gossiplanka... - ගම් වැසි... · 2 replies · +39 points

ඔය සමහර අෑයොන්ගේ උද්දීපනය කොරන්ඩ දෙයියන්ටවත් බෑ. ව්‍යාඝ්‍රා උත්තමයෝ තමා පිහිට.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - අනියම් ඇ... · 0 replies · +39 points

නෝටි අැමරිකා, බ්‍රාසර්ස් වල නම් තුන් දෙනාම ෆන් අරන් කොල්ලො දෙන්නා සමාදානයෙන් සතුටින් විසිර යනවා. නංගි අැගිල්ලක් කටේ ඔබන් මේ මොකද උනේ කියලා කල්පනා කරනවා. අපි?????

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - කැබිනට් ... · 0 replies · +21 points

මේ එ්ක නෙවේ උඹලා දැක්කද මෙෙත්‍රී මාමීගේ twitter name එක. Maithripalas - මෙෙත්‍රී පල ස්. 😁😁😁

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - ලංකාවේ 1 ... · 0 replies · +2 points

How experienced in the medical field are you to comment about the reality in the field? Have you been to the each and every doctor in the country? Probably not. Don't judge the depth of the ocean by its shallow shores. You are talking about the minority. Look at the bigger reality broadly. Loathe the doctors if you want to loathe.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - ලංකාවේ 1 ... · 2 replies · +5 points

No. That's not quality. And there is a very few number of people than you confidently presume, who have lost their lives due to medical negligence. Medical negligence does happen. And there is a separate panel of scholars chaired by the Head of the SLMC to study and give the verdict in case of a medical negligence, mostly in favor of the patient. And slightest of professional misconduct is not tolerated.
The subjects of the AL and the AL examination itself are very basic to those of the medical school. One has to score 50 or more to get through an examination. Most exams donate negative marks for every wrong answer the candidate produces. So if you have got 49.95, you failed the exam no matter how rich or poor you are, no matter what your AL results were, no matter what district you sat for the exam. The same principle applies to AL. It is a barrier exam. So if you jump the hurdle high enough, you are through. If not you are at the bottom of the hurdle. Don't blame the hurdle. It is basically training an individual to deal with the death itself while the doctor himself is fighting his own battle in life. People don't expect perfection from the politicians but from the doctors. No. you can't produce absolute perfection. But doctors are trying the best they can with very primitive resources granted to them (go see a rural hospital if I am bullshitting)
For example, consider the doctors as a pack of soldiers. One pack is thoroughly trained and has a load of battle experiences. The other pack is just trained with self-survival and has no or very little military experience. Now you and your loved ones are surrounded by a company of ruthless terrorists. They hit you, hurt you, rape you and cannibalize you. Which group do you prefer to be saved by? I think the answer lies within the question itself. I'll leave it to your senses to decide. And one thing more, your tax money is well paid off. It is not the doctors and engineers the tax payers should be concerned with, but with the ones who could not utilize it in the first place. Everyone, from the moment they enter the grade 01, are given the benefit of free education. Nonetheless the general public screams at the ones who fruitfully consumed it.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - ලංකාවේ 1 ... · 0 replies · +11 points

I am not against private education in Sri Lanka if it is up to the standards. SAITM has to be accepted by the Sri Lanka Medical Council first. There is minimum required protocols to be fulfilled for a medical school to be qualified by the SLMC. That's why some medical schools from Nigeria,. Tanzania and Thailand are accepted but not SAITM. In a state medical school, a student has to undergo a tough course which includes examining a large number of patients. A student has to have some medical legal aspect of the cases they face. Suppose an innocent girl is raped and murdered. The 'silent' evidences are gathered by a medical profession. If a mistake is to happen, that will bring injustice to an innocent while the real culprit is free and unleashed. We as doctors are concerned about our profession. One bad egg will ruin the whole lot. When a mistake is made you will scold the doctors as a group, not a specific doctor in particular. We still have higher medical standards than rest of the Asian countries next to Japan, China and Singapore. Noticeably there is very low percentage of private medical education in Japan and Singapore and majority of medical schools are maintained by the government in China too. We are not against proper private education. We are against illegal and suboptimal education irrespective of which type it is, whether free or private education.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - ලංකාවේ 1 ... · 1 reply · +13 points

Absolutely correct you are. And I as a doctor who studied thanks to the tax money you pay, have seen lawyers, accountants, divisional secretaries and bank managers etc, who really don't know how to measure the amount of water they drink and to measure their own urine output which is needed in medical management sometimes, let alone how to take the given medicine correctly. It's not the profession they do. It's human nature. I mean you really don't need a District or all island rank to measure some water in mililiters, do you? It's not rocket science. The problem is with our attitudes. In countries like England, the priority given to the skills and rational thinking not to the grades produced at the exam nor to a merit position.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - ලංකාවේ 1 ... · 4 replies · +10 points

I feel truly sorry for people who think that only the doctors are the sole beneficiaries of the free education and the doctors should be eternally grateful for the general public for the tax money paid. Metaphorically speaking anyone can draw a bucket of water out of the well but whether to drink it or waste it is up to you. Don't blame on the well for your ignorance and poor judgement. I am a qualified doctor produced by the state's greatest medical school and you people have hardly have the slightest idea how dedicated doctors are as far as patients are concerned. Truly it's like goalkeeping. You will always talk about the goals missed. Not the ones saved. Someone suggested fingerprint for the doctors. Yeah. Implement it. Really good. Only 6 hours to work. Not a single minute more or less. Think your father is having a heart attack around 3.45pm. Only one doctor to attend to the patient and his duty is over by 4pm. He needs to keep the fingerprint and go. And legally the doctor is protected as he is not needed to work beyond the required time. Your father's life at stake. Have you heard of such cases often? No. You can blame the doctors out of your rage. It shows your class not the doctors'. I know when you come across a medical emergency, you will be looking up for the best of the best doctor in the country not the ones you are praising so hard today. That day we will not turn our back on you. You are always welcome at our poor hospitals and we will sacrifice our time and family life just to make sure you go home safely to your family members with prime of your health. Regarding SAITM and private education, you people are calling a kingcoconut, an orange. You don't really know what you are barking at. So I rest my case here.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - කොළඹ වෛද... · 0 replies · +11 points

For your information. Yes they do. Each and every student has to undergo a physical and mental medical examination soon after the entrance. Follow up visits are arranged if indicated. And there is a separate programme in which each student is allocated to an academic member for issues to be discussed with. It is not simple as you may think. And the faculty bends no rules for any matter. Commenting as an outsider is one thing. Being there and surviving the toughest course are totally different to commenting.