පඩයා

පඩයා

123p

41 comments posted · 4 followers · following 2

8 years ago @ http://gossipbook.lk/ - විසිවසර... · 2 replies · +13 points

https://www.facebook.com/SampathYouAreOurHope

ඔය ලින්ක් එකට ගිහින් හැමොම රිපොර්ට් කරන්න ඔය පෙජ් එක

8 years ago @ http://gossipbook.lk/ - 10 වසරේ වූ... · 1 reply · +21 points

මෙකි මට 11 වසරෙදි පොරොන්දු උනා මාව බදිනවා කියලා

8 years ago @ http://gossipbook.lk/ - මමත් නිර... · 0 replies · +6 points

අනෙ මෙකිව ගනින්කො ඔහොම චරිතෙකට..

8 years ago @ http://gossipbook.lk/ - Asian & European model... · 0 replies · +4 points

මාරු කරන්නම්

8 years ago @ http://gossipbook.lk/ - Asian & European model... · 2 replies · +3 points

හම්මෙ අත රිදෙනො

8 years ago @ http://gossipbook.lk/ - රාත්‍ර... · 1 reply · +6 points

වැලි කොට්ට වලටම කොටි ගානක් යන්න ඇති මයෙ හිතෙ..

9 years ago @ http://33000.lk/ - දුමින්ද... · 0 replies · +5 points

man yawapu 4to eka daala harima santhoosai

9 years ago @ http://33000.lk/ - දුමින්ද... · 1 reply · +7 points

http://i40.tinypic.com/24o67ls.png
මෙක දැක්කෙ නැද්ද ගොසිපො

9 years ago @ http://33000.lk/ - බ්‍රසී... · 3 replies · +14 points

ලන්කාවෙ හොදම පස්ස කාටද තින්නෙ කියමු බලන්න

9 years ago @ http://33000.lk/ - සිංදු වල... · 2 replies · +9 points

රුහුනගෙ කියන්නෙ තිලින රුහුනගෙ නෙද