සිංහයා🐯

සිංහයා🐯

142p

159 comments posted · 1 followers · following 0

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - 104 වන උපන... · 0 replies · +2 points

Depression is the inability to construct a future...

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - අම්මා,තා... · 0 replies · +4 points

මේ ළමයාගේ දක්ෂතාවය අගය කරන්න බැරි කාලකන්නි නරුමයෝ කොටසක් ලංකාවේ ඉන්නේ. විමලය පට්ට නරකයි. අනෙක් වුන් රත්තරන් ද?

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - ඩිලන්ත ම... · 0 replies · +2 points

ලැම්බෝගිනි කිවුවම බඩගිනි හැදුන වුන් දැන් ලංකාවේ නැද්ද?

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - ‘වයිබර... · 0 replies · +5 points

යහපාලනයයේ නිර්මාතෘ Viber

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - පුතුන්ග... · 0 replies · +23 points

මට තාම මතක් වෙන්නේ වාද පිටියේ මුන් දෙන්නා කෙල ගත්ත විදිය

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - කොහෙට හර... · 2 replies · +11 points

ප්‍රචණ්ඩත්වය සුලු ජාතීන් ශක්තිමත් කරයි. සම්බාදක... සම්බාදක... සම්බාදක...

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - සොත්ති උ... · 0 replies · +2 points

තාත්ත සොත්ති වුනාට දුව එහෙම නැ

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - සොත්ති උ... · 0 replies · +2 points

ඒක තමයි මම බැලුවේ අද comment අඩු මොකද කියල

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - බ්‍රිත... · 0 replies · +1 points

මුගේ පොඩි වපරයක් තියනවා. පිගානට කියල මුට්ටියට අත දාල

5 years ago @ http://www.gossiplanka... - ජාතිවාද... · 0 replies · +3 points

How many they kill our people in colonial era