wodociagmarecki

wodociagmarecki

2p

2 comments posted · 1 followers · following 0

10 months ago @ https://www.wodociagma... - Bądź bezpieczny - do... · 0 replies · +1 points

Przesyłam Pani odpowiedź naszego prawnika

Zgodnie z art.. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028) „Realizację budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego … zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.” „Koszt nabycia , zainstalowania i utrzymani wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne” (art. 15 ust. 3 w/w ustawy). Przyłącze wodociągowe to – „odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym”. (art. 2 pkt 6 w/w ustawy).

Na tak zadane pytanie należy stwierdzić, iż nie zachodzi nie zachodzi potrzeba obciążenia nieruchomości, na której ma być realizowana budowa przyłącza wodociągowego, służebnością przesyłu na rzecz Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.
Zagadnienie służebności przesyłu normują przepisy art. 3051 i następne Kodeksu cywilnego.

1 year ago @ https://www.wodociagma... - Twarda woda służy zd... · 0 replies · +1 points

Dziękujemy za Pana komentarz. Mamy świeże dane z marca 2021 r. Badania m.in. twardości były realizowane przez akredytowane laboratorium zewnętrzne w obu Stacjach Uzdatniania Wody oraz dwóch szkołach - SP3 przy Pomnikowej oraz ZS2 przy Wczasowej. Wyniki w skrócie: SP3 (167-174), ZS2 (172-185), SUW1 (329), SUW 2 (167). Te dane pokazują, że nie przekraczamy maksymalnego poziomu wody średniotwardej (350). Dodajemy link do wyników badań https://www.wodociagmarecki.pl/uploads/jakosc_wod...