උපාසක

උපාසක

125p

236 comments posted · 4 followers · following 0

448 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Court Case About Rejec... · 0 replies · +6 points

අම්මප ?

451 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Saheli Gamage Speaks · 1 reply · +192 points

මෙයා දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ද ඉඳල තියෙන්නේ මාලබේ කඩෙන් ? ආයුබෝවේවා පොදු ජනයණනි !!

454 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Indian Republic Day Ce... · 3 replies · +38 points

ඉන්දියාවට බෙරිද දන්නේ නෙ ඕකුන් ඔක්කොම ටික එහෙට ගන්න ?

455 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Nadee Chandrasekara\'s... · 0 replies · +8 points

හෙට්ටිආරච්චි මහත්තයෝ , බලන්නකෝ මේ දැරිවිගේ ඉග සුඟ දිහා. හරියට අලියා බිම බෝතලේ වගේ නොවැ . මේක නෙවෙඉ ද අපේ කම කියන්නේ ?

455 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Chili\'s Birth Day Party · 0 replies · +66 points

මිරිස් බොල

455 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Chili\'s Birth Day Party · 7 replies · +204 points

අර බලන්න හසන්ත, අර චිලි දරුවාගේ ඔඩොක්කුවේ අර කුල කාන්තාව ඉන්න ලස්සන

455 weeks ago @ Gossip9.com - බැසිල්ට ... · 0 replies · +13 points

ඒවා රැට

456 weeks ago @ Gossip9.com - සුදු අයට... · 0 replies · +10 points

ඔය මොකට මේ ගොසිප් site බලනේ . පාඩම් වෙඩක් නෙත්නම් ගෙදර වෙඩක් බලාගන්නේ නෙතුව

456 weeks ago @ Gossip9.com - සුදු අයට... · 0 replies · +7 points

සලනි බෝග දන්නේ පඩ අරින්නේ නෙතුව එති මයේ හිතේ ?

456 weeks ago @ Gossip9.com - සුදු අයට... · 0 replies · +23 points

මාත් කලුඉ මගේ මල්ලිත් කලුඉ වස්තුවේ . මොකෝ කියන්නේ?