උක්කුවා

උක්කුවා

75p

25 comments posted · 2 followers · following 0

11 years ago @ http://www.gossiplanka... - How Tax Amended in 201... · 0 replies · +1 points

බලමුකො එ බදු වලිනුත් කරන දෙයක් අපිටත් පෙන්න එපැයි.ආසියාවෙ බදු ආස්චර්ය.... මෙ හැම මගුලෙන්ම දුප්පත් එකාගෙ පොකට් එකට තමා වදින්නෙ...

11 years ago @ http://www.insidelanka... - uqr,sg ìß... · 0 replies · +4 points

අනෙ පකො එක එකාට කතා හදන්නෙ නැතුව ඉදපන්.උබ කොලු කාරයෙක්ද ?

11 years ago @ http://www.insidelanka... - úksiqrejreka y&... · 0 replies · +3 points

හම්බ පරයො ඔක්කොම එකයි.කොන කපපු හම්බ පකො අස්වෙලා පල.

11 years ago @ http://www.gossiplanka... - Minister Mahindananda ... · 0 replies · +35 points

කාපල්ලා කාපල්ලා,තොපි අපේ සල්ලි වලින් ජොගි නටලා කේක් කාලා,අපිවත් කාපියවු...නොදකින් පාන් නැත්තම් කේක් නෙමෙයි පාන නැත්තම් උලා කාපියවු.තොපිලට රට හදනවද නැත්තම් බඩ වඩනවද? තුක් නොදකින්...

11 years ago @ http://www.gossiplanka... - How Albert Perera Chan... · 0 replies · +3 points

ඔබ තුමාට දීර්ඝ ආයුෂ ලැබෙවා

11 years ago @ http://www.insidelanka... - f*dkafialdf.a udOH i&i... · 0 replies · +1 points

මුගෙ ගොන් කතාද එතකොට අරු කියන්නෙ.හික් හික්...

11 years ago @ http://www.insidelanka... - pïmsl,d úu... · 1 reply · +5 points

පල කොන කපපු පොන්නායා...තොපි අපෙ රට කනවා යකො,තොපිලගෙ නොලිමිට්,අරලිමිට් මෙලිමිට් වල සින්හල ජාතීය වද කරන්න එක එක හුත්තවල් කරනවා තොපිත එවා හොදයි,පල හුත්තො යන්න.තො මගදි අහුනොථ් යටකරල මරනවා දැනගනින්.

11 years ago @ http://www.insidelanka... - mehla ;=, ;=kajrla iNd... · 0 replies · +1 points

නැබන් ඌරූ කොටුවක්.මඩ ගහනවා,මඩ හොදනවා.මඩ නානවා.ඔවා තමා ඔකෙ කොරන්නේ.

11 years ago @ http://www.insidelanka... - uia lv jykak l,ska lma... · 0 replies · +2 points

මුන්ගෙ විකාර.මුන් දෙන්නම කටින් බතල හිටවලා අපිව ගොනාට අන්දනවා,හවසට දෙන්න එක බාර් එකෙ සෙට්වෙනවා.අන්තිමත අපි තමා හරක්...

11 years ago @ http://www.insidelanka... - wkqr l=udr yd kS;s{jre... · 0 replies · +5 points

මු මොකාටද එපාර එන්න හදන්නෙ.තොපි ඔක්කොම එකා එකගෙ පිට කහ කහ ඉදපන් තාම්බි හැත්ත මේ රටට කෙලිනකම්..