ලොලන්ත පොන්සේකා

ලොලන්ත පොන්සේකා

71p

115 comments posted · 2 followers · following 0

286 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - වයඹ ගුරු... · 1 reply · +4 points

Ow mama samahara cheechar lage pite dekala thiyenawa Niyapothu marks.

286 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Mahinda Rajapaksa Visi... · 0 replies · +5 points

Eththane ban kiyanne ey me dislikes? Ape Rate Minissue Thanikara Kelinne Pissu

286 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Mahinda Rajapaksa Visi... · 0 replies · -13 points

Ithin Oyane Rata Kewe Honda Chace Ekak Thibba Rata Goda Danna. Oya Eka Kewa Thamnge Family eka daala. Den parakku wediy karunakara rest karanna. Bala Thanhawa

286 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Mahinda Rajapaksa Visi... · 0 replies · +2 points

දැන් ඔතන කව්ද හොරා???

286 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Mahinda Rajapaksa Visi... · 0 replies · +21 points

ෆුල් ෆන් එකක් ගන්න යනවා වගේ අපේ කොල්ලෝ සෙට් එක දවස් 12 කට.

332 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Y%s,ksm rdcmlaI,df.a m... · 1 reply · -9 points

We need you in Kelaniya :( We miss you

332 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - t,aààB i... · 0 replies · +2 points

ආයෙත් යුද්දයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා yako

332 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - rks,a t,jkak f.aÜ... · 0 replies · +2 points

Dulmini ge Gon Part ha ha ha

332 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - rks,a t,jkak f.aÜ... · 0 replies · +4 points

හොඳ වැඩේ හුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහුහු

332 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - wjqreÿ folla ;shd... · 0 replies · +2 points

He he he wena mokuth nedda?