ලිහිණියා 🐦 Patriot

ලිහිණියා 🐦 Patriot

139p

1,120 comments posted · 2 followers · following 0

14 hours ago @ http://www.gossiplanka... - දෙවිනුව... · 0 replies · +21 points

සැකිල්ලේ මුදුන මොලයකි අඩු බරට
තැකිල්ලේ අඩුම ලන්සුව වැසියන්ට
මැකිල්ලේ නියම උන් එල්ලුන් ගහට
කැකිල්ලේ රජෙකි අද ඉනනේ තොපිට ..!👽

- ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

14 hours ago @ http://www.gossiplanka... - සතොස ලොර... · 0 replies · +22 points

නිල රියෙන් ඇද ගංජා
පල නෙලා නැති ලජ්ජා
කලත් සෙප්පඩ විජ්ජා
උල තියනු මේ *ජ්ජා ....⚖️

ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

2 days ago @ http://www.gossiplanka... - බස් නැති... · 0 replies · +22 points

මේරට මගෙ රටය කියනා දරුවන්ට
මාරක බාධකය අද අකුරට යන්ට
පීදෙන ගොයම කන පාලක හරකුන්ට
යාදෙන එකය පුදුමය තව වැජඹෙන්ට ......👀🔥👀

- ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

2 days ago @ http://www.gossiplanka... - කොටුවේ ව... · 0 replies · +18 points

කටක් බතට හඬන දුකක්
හෙටක් නමට නොමැත දිනක්
වටක් කරට ගිලුණු නැවක්
රටක් වැටුණු අඳුරු තැනක් ...👽👀💀

ගිජුලිහිණි සංදේශය🐦

4 days ago @ http://www.gossiplanka... - බත්තරමු... · 12 replies · +159 points

නරි එක්කලා නිදි වැද අගු පිල් පීරා
හරි වැරදියද නොදනී කැත බඩ ආරා
කිරිබත් හරිම ඔක්කාරේ කිය කාරා
පිරියක් ඇතිව වසුරුම කන මේ ඌරා...🐷

ගිජුලිහිණි සංදේශය🐦

4 days ago @ http://www.gossiplanka... - ‘‘බෙ... · 1 reply · +42 points

දකුණ හෝ උතුරේ
අත ගෑ උන්ම අඳුරේ
කඩේ ගිය කතිරේ
*ඩේ ගඳ දැන් දසත පැතිරේ ...!

ගිජුලිහිණි සංදේශය🐦

4 days ago @ http://www.gossiplanka... - මොන ප්‍... · 0 replies · +23 points

කිරට හඬන දරුවන් දැක නිදි වැරුම
මවට අහර මද පෝෂණයම උරුම
අපට ලැබෙන මතු පරපුර ලෙඩ කෙරුම
පවට මහ එවුන් කළ විනයකි නරුම ..!

- ගිජුලිහිණි සංදේශය🐦

5 days ago @ http://www.gossiplanka... - තෙල් නැත... · 0 replies · +32 points

කටක් බතට හඬන දුකක්
හෙටක් නමට නොමැත දිනක්
වටක් කරට ගිලුණු නැවක්
රටක් වැටුණු අඳුරු වලක් ...👽👀💀

ගිජුලිහිණි සංදේශය🐦

5 days ago @ http://www.gossiplanka... - පුංචි ඇය... · 0 replies · +46 points

මේරට මගෙ රටය කියනා දරුවන්ට
මාරක බාධකය අද අකුරට යන්ට
පීදෙන ගොයම කන පාලක හරකුන්ට
යාදෙන එකය පුදුමය තව වැජඹෙන්ට ......👀🔥👀

- ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

1 week ago @ http://www.gossiplanka... - මට මඩ ගැ... · 0 replies · +15 points

ගොය්යෝ බලාගෙන මේවා රජ කවට
කය්යෝ උනත් වැඩ කවදත් දහන් ගැට
බය්යෝ දුවද්දී පැනලා උඩින් වැට
"දෙය්යෝ අතන" කිරි එරිලා වස්සන්ට ...🐃 🐂 🐄🙊 🐒

- ගිජුලිහිණි සංදේශය🐦