ලිහිණියා 🐦 Patriot

ලිහිණියා 🐦 Patriot

139p

1,418 comments posted · 2 followers · following 0

2 hours ago @ http://www.gossiplanka... - කෝවිලේ ද... · 0 replies · +4 points

සොර මුල පුදා දෙවියන්
ඉර හඳ උලා කෑ උන්
තර කර මඩිය යහමින්
සුර ලොව රැගෙන යන "පින්"..! 👀 👁 👀

-ගිජුලිහිණි සංදේශය

2 hours ago @ http://www.gossiplanka... - වසර 2300 ක් ... · 0 replies · +6 points

තිලකය තබා බැතියෙන් සරසා නළල
පල වැල පුදා සමරති බුදු ගුණ නිමල
මිල කළ නොහේ අලි ප්‍රතිමාවකි තුමුල
බල දුල මිනිස් කැළ ගෙන යන පින විසුල..🙏

ලිහිණියා 🐦 Patriot

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - මං හාංකව... · 0 replies · +30 points

පොඩි හොරු ලොකු හොරුන් ලෙස තේරී පත්වේ
මැතිවරු ඇමතිකම් අරගෙන කුල්මත් වේ
සමහරු හුරේ දැම්මට මේකයි තත්වේ
පළතුරු දකින වඳුරාගේ දිව තෙත් වේ.....🍒🍋🍐🐒

ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - දිනේෂ් ෂ... · 0 replies · +17 points

අසු ගිය විගස වහලා දොර ඉස්තාලේ
පසුබට වෙනා නීතිය කුමටද රාලේ
විසුවත් රටක රකිනා හොර මැර ජාලේ
සෙසු හැම දනිති ගන්නා අත පිස්තෝලේ...👀 👁 👀

ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - අන්තරේ ක... · 0 replies · +20 points

වසා අසමත් කමට ගුණ වරුණ යාතිකා
විසාලා නුවර මැද බිය සැකය චාරිකා
නිසා අඳුරේ ගිලෙන එළි මිලින තාරුකා
අසා ඉමු අපි තවත් ගොළු හංස ගීතිකා ..🌵🕸🕷

- ගිජුලිහිණි සංදේශය🐦

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - සිංගප්ප... · 1 reply · +65 points

සුන් කළ දිවිය සාවියකගෙ බව දන්නේ
උන් මහ රකුසු කැළකිය නැත කන් දුන්නේ
රන්මසු ගෙනත් කුමටද නුඹ නැත එන්නේ
පින් ඇති නුඹට නිවනට මග සැදියන්නේ ..🙏
Very very sad an unfortunate event. 😪
ලිහිණියා 🐦

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - හිරගෙදර... · 2 replies · +25 points

"කිරුළ" මත වෙහෙසී
නොවී බිඳකුදු සැහැසි
"වත්තේ රත" වැසී
සිත්සේ මදට ගැවසී .......💑🙆💏
(At least someone was happy..! Enjoy guys)
- ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - 16 දැරියට ... · 0 replies · +65 points

පොඩි හොරු ලොකු හොරුන් ලෙස තේරී පත්වේ
මැතිවරු ඇමතිකම් අරගෙන කුල්මත් වේ
සමහරු හුරේ දැම්මට මේකයි තත්වේ
පළතුරු දකින වඳුරාගේ දිව තෙත් වේ.....🍒🍋🍐🐒

ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - ගෝලයො යො... · 2 replies · +27 points

"ගුරු සිත නොරිදවා"
කෙරුදේ වැරදි වෙනවා
දරු දෙගුරු හඬවා
කරුම යුගයක ලකුණු එනවා ...👀👭👀

ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - ආණ්ඩුකා... · 0 replies · +7 points

පොඩි හොරු ලොකු හොරුන් ලෙස තේරී පත්වේ
මැතිවරු ඇමතිකම් අරගෙන කුල්මත් වේ
පළතුරු දකින වඳුරාගේ දිව තෙත් වේ
සමහරු විසිල් ගැහුවට "ඕකයි තත්වේ" ...🐒
Anuradha👍
ගිජුලිහිණි සංදේශය 🐦